De Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst [1 2]

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

 

De Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst (AIBk) behandelt geschillen, ontstaan tussen architecten en opdrachtgevers,voortvloeiende uit door hen gesloten overeenkomsten waarop van toepassing zijn de standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, S.R. 1997. Deze Standaardvoorwaarden zijn geīnitieerd door de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, BNA. Zij worden ook gehanteerd door de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten, BNI. Het AIBk behandelt ook de geschillen welke voortvloeien uit de in het verleden door de BNA in het leven geroepen regelingen, zoals de Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect 1987, 1988 (herziene druk 1995), de Basisvoorwaarden Interieurarchitecten BNI, de Algemene Regelen voor de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, A.R. 1971 (en de daarmee verwante Regelen en Tabellen voor de honorering van de architect bij Woningwetbouw, R.T. 1963 en de Restauratie van Monumenten, R.R. 1971). De Standaardvoorwaarden en oudere regelen worden ook buiten de kring van leden van de BNA toegepast.

De Standaardvoorwaarden en alle overige genoemde regelen bevatten een arbitraal beding inhoudende berechting door en overeenkomstig het reglement van het Arbitrage-Instituut Bouwkunst. Voorts behandelt het Arbitrage-Instituut geschillen op basis van een door partijen gesloten akte van compromis. De Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst is opgericht in 1966 op initiatief van het toenmalige Ministerie van V.R.O., Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Woning-Bouwkoepels NWR en NCIV, de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers NVB en de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, BNA.

In de Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2005 is een beding opgenomen dat in geval van overeengekomen arbitrage verwijst naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
In de Consumentenregeling 2006 Rechtsverhouding Consument - Architect CR 2006 is bepaald dat geschillen worden beslecht door de burgerlijke rechter. Partijen staat het echter vrij om ook hier gezamenlijk, bij akte van compromis, te kiezen voor arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw of het AIBk.

[ volgende pagina ]