Kerngegevens

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

 

De Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst (AIBk) behandelt geschillen, ontstaan tussen architecten en opdrachtgevers, voortvloeiende uit door hen gesloten overeenkomsten waarop van toepassing zijn de Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, SR 1997. Deze Standaardvoorwaarden zijn ge´nitieerd door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, BNA. Zij worden ook gehanteerd door de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten, BNI, naast de in 2001 door de BNI ten behoeve van kleinere opdrachten ingevoerde Basisvoorwaarden.

Het AIBk behandelt ook de geschillen welke voortvloeien uit de in het verleden door de BNA in het leven geroepen regelingen, zoals de Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding SR opdrachtgever-architect 1987, SR 1988 (herziene druk 1995), de Algemene Regelen voor de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, A.R. 1971 (en de daarmee verwante Regelen en Tabellen voor de honorering van de architect bij Woningwetbouw, R.T. 1963 en de Restauratie van Monumenten, R.R. 1971).

De Standaardvoorwaarden en oudere regelen worden ook buiten de kring van leden van de BNA en BNI toegepast.

De Standaardvoorwaarden en alle overige genoemde regelen bevatten een arbitraal beding inhoudende berechting door het Arbitrage-Instituut Bouwkunst overeenkomstig het reglement. Voorts behandelt het Arbitrage-Instituut geschillen op basis van een door partijen gesloten akte van compromis.

De Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst is opgericht in 1966 op initiatief van het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Woningbouwkoepels NWR en NCIV, de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers NVB en de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architekten, BNA. Op 20 juli 1999 werden de statuten gewijzigd. In deze statuten werd vastgelegd dat een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van het curatorium werd nagestreefd waarbij opdrachtgevers en architecten gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.

Vanaf de statutenwijziging van 31 december 2007 is sprake van een personele unie tussen de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst en de Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw (de Raad) en voert de Raad de administratie van de AIBk-geschillen. Daarbij worden in beginsel de werkwijze en het beleid van de Raad gehanteerd.


download kerngegevens 2006

download kerngegevens 2005

download kerngegevens 2004