Arbitrage Reglement

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

 

 

 

AIBK-geschillen en Raad van Arbitrage 

Sinds 2007 is er een personele unie tussen het AIBk en de stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Alle arbiters van de RvA zijn daardoor tevens arbiter van het AIBk, naast de reeds bestaande arbiters van het AIBk. Inhoudelijk was het Arbitragereglement sinds die datum gelijk. 

In december 2018 is door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA.

Eerder (eind 2015) was al door deze besturen besloten dat de bij het AIBK aanhangig gemaakte geschillen voortaan (zoveel mogelijk) zullen worden beslecht door de RvA. Hiertoe strekte het Arbitragereglement van het AIBk van 15 februari 2016.

Dit reglement verwijst naar de RvA en naar het arbitragereglement van de RvA. Ook is daarin bepaald dat AIBk geschillen die onder dat reglement vallen, ook bij de RvA aanhangig kunnen worden gemaakt. 

Of dit regelement van toepassing is hangt echter af van het arbitraal beding. Dat verwijst veelal naar het arbitragereglement van het AIBk, zoals dat luidt drie maanden voordat de opdracht tot stand komt, waardoor het dus kon voor komen dat in een procedure een ouder Arbitragereglement dan dat van 15 februari 2016 van toepassing is, waardoor het geschil nog niet door de RvA beslecht kon worden.

Oudere reglementen

Op deze site zijn ook de arbitragereglementen opgenomen ingaande 1 januari 2015 en de voorgaande van 1 december 2012, 10 februari 2008 en van 1 september 1997.Het Arbitrageregelement van 1 januari 2015 en de beide voorgaande versies zijn inhoudelijk gelijkluidend aan het arbitragereglement d.d. 1 januari 2015, 1 december 2012 respectievelijk 27 mei 2006 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

Het Arbitragereglement van 1 januari 2015 was noodzakelijk omdat per 1 januari 2015 Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat de regels bevat voor een arbitrageprocedure, ingrijpend is vernieuwd. Die wet is van toepassing op alle arbitrages, die vanaf 1 januari 2015 aanhangig worden gemaakt.

 

[Arbitragereglement van 15 februari 2016]

[ Arbitrage reglement 1 januari 2015 ]

[ Arbitrage reglement 1 december 2012 ]

[ Arbitrage reglement 10 februari 2008 ]