Arbitrage Reglement

AIBK-geschillen en Raad van Arbitrage

Sinds 2007 is er een personele unie tussen het AIBk en de stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Alle arbiters van de RvA zijn daardoor tevens arbiter van het AIBk, naast de reeds bestaande arbiters van het AIBk. Inhoudelijk was het Arbitragereglement sinds die datum gelijk.

Door de besturen van de RvA en van het AIBK is eind 2015 besloten dat de bij het AIBK aanhangig gemaakte geschillen voortaan zullen worden beslecht door de RvA.

Daartoe treedt een nieuw Arbitragereglement van het AIBk in werking per 15 februari 2016. Dit reglement verwijst naar de RvA en naar het arbitragereglement van de RvA. Ook is daarin bepaald dat AIBk geschillen die onder dat reglement vallen, ook bij de RvA aanhangig kunnen worden gemaakt.

Of dit regelement van toepassing is hangt af van het arbitraal beding. Dat verwijst veelal naar het arbitragereglement van het AIBk, zoals dat luidt drie maanden voordat de opdracht tot stand komt. Dit kan betekenen dat in een procedure een ouder Arbitragereglement dan dat van 15 februari 2016 van toepassing is.

Het Arbitragereglement van 15 februari 2016 vindt u hier.

In deze site zijn ook de arbitragereglementen opgenomen ingaande 1 januari 2015 en de voorgaande van 1 december 2012, 10 februari 2008 en van 1 september 1997.Het arbitrageregelement van 1 januari 2015 en de beide voorgaande versies zijn inhoudelijk gelijkluidend aan het arbitragereglement d.d. 1 januari 2015, 1 december 2012 respectievelijk 27 mei 2006 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Het Arbitragereglement van 1 januari 2015 was noodzakelijk omdat per 1 januari 2015 Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat de regels bevat voor een arbitrageprocedure, ingrijpend is vernieuwd. Die wet is van toepassing op alle arbitrages, die vanaf 1 januari 2015 aanhangig worden gemaakt.

[ Arbitrage reglement 1 januari 2015 ]

[ Arbitrage reglement 1 december 2012 ]

[ Arbitrage reglement 10 februari 2008 ]