Jurisprudentie
Uitspraken voor het Arbitrage-Instituut Bouwkunst worden regelmatig gepubliceerd en becommentarieerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), het Tijdschrift voor Arbitrage (TVA) en het blad Bouwrecht (BR).

Voorts bieden Hoofdstukken Bouwrecht (Van Wijngaarden en Chao-Duivis, met name deel 7 t/m 11) uitgeverij Tjeenk Willink een redelijk compleet beeld van de jurisprudentie.

De uitspraken zijn ook te raadplegen op de jurisprudentie-website van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Die is bereikbaar op www.raadvanarbitrage.info